Papilionidae
 
Papilio machaon
Papilio hospiton (photo de "basc")
 
Iphiclides podalirius
Zerynthia polyxena
 
Zerynthia rumina
Parnassius apollo
 
arcolep9-insektia �
J-P. 26/01/05